/Privātuma politika
Privātuma politika 2018-08-17T11:13:41+00:00

1. Ievads

Šī SIA “Andas Rages deju skola Colour Point” fizisku personu datu aizsardzības politika, turpmāk tekstā – “Privātuma politika“, izskaidro kādiem nolūkiem, kādā apjomā un ar kādiem paņēmieniem “Colour Point” ievāc, apstrādā, uzglabā un aizsargā Klientu personas datus sniedzot tiem pakalpojumus, saskaņā ar uzņēmuma darbības veidiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz Klientu personas datiem neatkarīgi no tā, kādā veidā un kādā informācijas apmaiņas vidē Klients sniedz datus – Interneta tīmeklī (“Colour Point” mājaslapā, e-pasts), papīra formātā vai telefoniski, un kā uzņēmuma un tā sadarbības partneru informācijas sistēmās dati tiek apstrādāti.

“Colour Point” Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – “Regula“) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2. Personas datu kategorijas

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
SIA “Andas Rages deju skola Colour Point”, ievērojot Regulas principu – “datu minimizēšana”, ievāc, apstrādā un uzglabā tikai tādus Klientu personas datus, kas ir nepieciešami to apstrādes nolūkos.

Personas kontaktinformācija: adrese, telefona numurs, e-pasta adrese; pilnvarotas personas identifikācijas dati (ja ir);

Norēķinu dati: bankas konta numurs, rēķina vai čeka numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums;

Komunikācijas dati: ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, saturs.

Pakalpojuma līguma dati: līguma numurs, parakstīšanas un izbeigšanas datums, statuss;

Norēķinu dati: bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija;

3. Personas datu apstrādes nolūki

“Colour Point” apstrādā personas datus šādiem konkrētiem, skaidriem un leģitīmiem nolūkiem:

  • klienta identificēšanai;
  • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  • līguma saistību izpildei;
  • norēķinu administrēšanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • parādu atgūšanai un piedziņai;
  • pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
  • klientu apmierinātības mērījumiem.